• EAM Enterprise Asset Management

Enterprise Asset Management (EAM)

MasterConcept som en integrerad del av anläggningens livscykel

 • Ökad driftsäkerhet på anläggningen

 • Optimerat kapacitetsutnyttjande TAK (OEE)

 • Maximalt utnyttjande av underhållsresurser

 • Reducera kostnader för underhåll och service

 • Hantera stora mängder dokumentation

 • Optimera förråd och inköp

EAM som en del av projekt och konstruktion

Enterprise Asset Management är för många en affärskritisk process där säkerhet, tillgänglighet och kostnadskontroll är i fokus för maximal lönsamhet.

I många projekt och verksamheter börjar underhållsarbetet i och med att en anläggning tas i drift. Vår erfarenhet visar att det finns enorma vinster i att inkludera underhållsaspekten redan vid konstruktion, byggnation och driftsättning. Anläggningens underhållsmässighet bör beaktas i projektets tidiga faser och underhållet specificeras i god tid innan anläggningen tas i drift. Målsättningen är att så snabbt som möjligt uppnå planerad kapacitet och störningsfri drift och anläggningsinformationens alla aspekter skall göras tillgänglig för underhåll och drift i samband med driftstart.

Anläggningsbeskrivning och dokumentation är grunden för ett effektivt underhåll

Under ett anläggningsprojekt skapas mängder med dokumentation där anläggningsobjektens ingående funktioner, komponenter, relationer och tekniska data specificeras i anläggningsstrukturer i Ides Master Concept. Informationen är grunden till ett effektivt underhåll och bör i ett tidigt skede göras tillgänglig för underhåll och drift genom elektronisk överlämning av anläggningsdata. Med Ides MasterConcept hanteras all informationsdelning under projektets gång men också funktioner för överlämning av anläggningsdata och dokumentation till anläggningsägarens drift- och underhållsystem.

Vår erfarenhet visar att det finns enorma vinster i att inkludera underhållsaspekten redan vid konstruktion, byggnation och driftsättning

Specifikation av Förebyggande Underhåll i projektets tidiga faser

Värdet av att beakta en anläggnings underhållsmässighet redan under konstruktion är enormt ur ett Life Cycle Profit perspektiv. Genom att skapa arbetsprocesser med stöd av MasterConcept Maintenance  kan underhållsspecifikationen för anläggningen definieras i god tid innan driftstart. Tillförlitlighetsanalys och RCM-analys kan genomföras och resultera i en komplett underhållsspecifikation för varje anläggningsobjekt.

FU-specifikationen i Ides MasterConcept Maintenance definieras i ett format som motsvarar underhållsstrukturerna i traditionella EAM-applikationer. Att i ett tidigt skede ”omvandla” leverantörers underhållsdokumentation till strukturerade underhållsplaner skapar rätt förutsättningar för datautbyte mellan anläggningsprojektet och anläggningsägaren.

I och med denna samverkan mellan konstruktion och underhåll aktualiseras även anläggningens konstruktion ur ett underhållsperspektiv, vilket kan påverka åtkomst och fysisk placering av anläggningsobjekt samt val av komponenter. Tyvärr är det allt för vanligt med en anläggningskonstruktion som inte beaktar underhållsmässigheten av anläggningen vilket på sikt orsakar onödigt långa avbrott för underhållsarbeten och därmed förlorade intäkter.

EAM Enterprise Asset Management

Läs vidare om ’Förebyggande underhållsplanering redan under konstruktion’

Ladda ner vår PDF-fil

 • Eliminering av kostnader

 • Stöd för arbetsorder och FU vid provdrift

 • Ökad personsäkerhet

 • Anläggningshistorik och garantiuppföljning

Överlämning av information från projektet till underhåll

Att arbeta med MasterConcept under projektets alla faser innebär att anläggningsinformation och dokumentation kan elektroniskt läsas över till ditt underhålls- och affärssystem.

Om anläggningsägaren redan har ett befintligt underhållssystem läses hela FU-specifikationen över till detta och ett färdigt rullande förebyggande underhåll kan aktiveras direkt i samband med driftstart. Detta har enormt stor inverkan på kapacitetsutnyttjandet och lönsamheten på den nya anläggningen.

Ides MasterConcept Maintenance som en del av EAM

Med Ides MasterConcept har du redan de grundläggande funktionerna för ett effektivt underhåll som t ex anläggning, artiklar, individer och all dokumentation. Du kan till detta addera Ides MasterConcept Maintenance och erhålla en helt integrerad lösning för din underhållsorganisation med modulerna

 • Anläggning
 • Dokumentation
 • Förebyggande Underhåll
 • Arbetsorder
 • Historik och uppföljning

Ides MasterConcept ger dig stöd för anläggningens hela livscykel där konstruktion, underhåll och drift samverkar för att uppnå maximalt kapacitetsutnyttjande. Med färdiga gränssnitt mot affärs- och underhållssystem har du även full valfrihet att välja ambitionsnivå och val av lösning som passar just dig.

Med färdiga gränssnitt mot affärs- och underhållssystem har du full valfrihet att välja ambitionsnivå och val av lösning som passar just dig.